Планове и програми

► Анализи


Програма за овладяване на популацията на безстопанисваните кучета на територията на община Стамболово 2021-2024 г.


07.05.2021 г.

План за интегрирано развитие 2021г. - 2027г. /ПИРО/ на община Стамболово


22.02.2021 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 31.12.2021 г.


27.10.2020 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.09.2020 г.

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ към 30.09.2020 г.


30.07.2020 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.06.2020 г.


КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 2019-2022 Г.


29.04.2020 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 31.03.2020 г.

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2018 - 2020 г.  


24.02.2020 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 31.12.2019 г.

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2018 - 2020 г.  


30.10.2019 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.09.2019 г.

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ към 30.09.2019 г.  

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции към 30.09.2019г.


26.07.2019 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.06.2019 г.


30.04.2019 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 31.03.2019 г.

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ към 31.03.2019 г.


07.03.2019 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 31.12.2018 г.


16.11.2018 г.

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО 2019Г.


30.10.2018 г.

Доклад за изпълнение на плана за финансово оздравяване към 30.09.2018 г.


20.04.2018 г.

ПЛАН за финансово оздравяване на община Стамболово


 

Междинна оценка на ОПР_09_2008

Ситуационен аналаз на общината

ОПР 2007-2013

Финасови източници и Програми на ЕО

Индикативна финансова таблица към ОПР

Програма на ОБЩИНА СТАМБОЛОВО за опазване на околната среда

Общински план за развитие 2007-2013 г.

Списък на изпълнените и текъщи проекти на ОБшина Стамболово към месец Март 2011г. - Натиснте ТУК за да изтелите списъка 

Поименен списък -разчет за финансиране на разходите за придобиване на дъготрайни материални активи и основен ремонт през 2011г.

ПЛАН за финансово оздравяване на община Стамболов, област Хасково.