Анализи

Проучване на тема: "Оценка качеството на социалните услуги и регистриране нуждите на уязвимите социални групи в община Стамболово


МЕТОДИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА МЕСТНО НИВО

ДОКЛАД

Междинна оценка на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Стамболово


Гражданите и местната власт / рекламни материали /

Тези рекламни материали са създадени във връзка с изпълнението на проект „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво“ № BG05SFOP001-2.009-0010, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Гражданите и местната власт / видеоклип /

Този клип е създаден във връзка с изпълнението на проект „Гражданите в партньорство с местната администрация за създаване на една по-добра социална среда на местно ниво“ № BG05SFOP001-2.009-0010, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Разработване на механизми и инструментариум за обратна връдка и оценка на гражданите и бизнеса при осъществяване на преки взаимоотношения с общинската администрация


Пренасяне на добрите практики и иновативни решения в община Стамболово, свързани с гражданското участие при формиране и изпълнение на местните политики

Примерен план за местна политика за прозрачно и отговорно управление в община Стамболово


Анализ на нормативната уредба в България, регламентираща предоставянето на социални услуги на общинско равнище

Проучвания на европейските практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики


Обобщен анализ: „Гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за предоставяне на социални услуги в условията на обезлюдяване на малките населени места и застаряване на населението“