Здравеопазване

Броят на индивидуалните практики за първична извънболнична помощ в общината са 6. Утвърдени са и 5 практики за стоматологична помощ. Личните лекари насочват пациентите си за оказване на специализирана медицинска помощ в областния център.

По проект на МТСП бе изграден хоспис „Медикал Асистанс – Стамболово” в с. Стамболово, който обслужва населението от цялата община. Хосписа предоставя следболнично лечение на възрастни хора с хронични заболявания,след инсулт,оперативни интервенции,терминални състояния, денонощни медицински грижи. По-тежките случаи се хоспитализират в МБАЛ-Хасково, където общината е акционер.

Най-често срещаните заболявания в общността са: диабет, бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови заболявания и др.

Няма данни за регистрирани лица, страдащи от зависимости, но от наблюденията се установява, че процентът на употребяващите алкохол и цигари младежи се увеличава.

Дейностите за социални услуги на територията на общината включват дейността на домашния социален патронаж, насочена към най-уязвимите групи - възрастни и самотни хора, хора с увреждания и с намалена социална адаптация. Тази услуга се организира на база проучване на потребностите на лицата, нуждаещи се от тях. На включените в социалния патронаж се осигурява доставка на храна /обяд/ по домовете. Към момента се обслужват около 55-60 лица от селата: Стамболово, Жълти бряг, Царева поляна, Кралево, Малък извор, Голям извор и Тънково.

Предоставянето на тази услуга дава възможност да бъдем полезни в решаването на част от проблемите на патронираните лица.

За съжаление към настоящия момент се обслужват селата в близост до общинския център. Капацитета на домашния патронаж не е достатъчен да задоволи потребностите на населението. Само в обслужваните села имат повече от 20 желаещи на които не може да се предложи услугата. Много желаещи да ползват услугата има и в отдалечените села. Общинското ръководство е включило в приоритетите си за разработване на проекти организиране на домашен патронаж за район Силен и Пчелари. Изпълнява се и друг проект финансиран от МТСП - “Не сте сами” с който се осигуряват социални услуги в дома на болни и възрастни хора от социални асистенти и домашни помощници.