ВиК

Усъвършенстването и модернизирането на водоснабдителната инфраструктура е един от основните приоритети на общинското ръководство.

Главния водопровод с дължина над 42 км, прокаран от поречието на р. Арда  до с. Балкан решава изцяло проблема с питейната вода в над 22 населени места.

Общо за общината са изградени 140 км водопроводна мрежа, от които 90 км водопроводи извън населените места, и 52 км канализационна мрежа, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и водоснабдителна помпена станция.           

Новоизградената и възстановена водоснабдителна вътрешна мрежа е 86 км. Със стопанисването и поддържането на дейностите по  водоснабдителната мрежа се занимава общинското ВиК – „Стамболово” ЕООД.

Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници, които на места не се използват рационално и това води до недостиг на вода в някои от населените места. Съществуващата водоснабдителна мрежа е претърпяла реконструкция и сравнително не се нуждае от подмяна. Не във всички населени места има канализационна мрежа и се използват септични ями и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води. Дейностите по водоснабдяването и канализацията се осъществяват от ВиК Стамболово и ВиК Хасково, които стопанисват съответните водни и канализационни мрежи.

 

Природният състав на водите варира в широки граници по отношение на твърдост, флуорен и йоден дефицит, което обуславя необходимостта от постоянство в провежданите профилактични мероприятия. Незначителни са отклоненията в показателите: амоняк, нитрити, окисляемост и фосфати. Природно обусловено е наднорменото съдържание на манган в питейните води, който силно влошава органолептичните показатели, а това води до големи загуби за поддръжка на водопроводните съоръжения.

На територията на с. Долно Ботево има два минерални извора. Има и други, които не са проучени и не се познават.

Осигурена е вода за селскостопански нужди в 10 от селата на община Стамболово. В 4 от тях водоподаването е от “Стамболово” ЕООД и в 6 от “Напоителни системи” Хасково.

През последните години се работи за възстановяване на  напоителните полета в землищата на селата Царева поляна, Рабово, Долно Черковище, Долно Ботево.