Сайтът е в процес на обновяване!

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И АРХИВИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС И ЕИП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, РАЗКРИВАНЕ, СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В КОНТЕКСТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ПРОЦЕДУРА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕСИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО (Утвърдени със Заповед №33/04.02.2021 г. на Кмета на община Стамболово)

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИИ, СЪЗДАВАНИ, ПОЛЗВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ИЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ПОДПИСАНИ С УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО

ХАРТА НА КЛИЕНТА

СПИСЪК НА ТИПОВИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И НЯКОИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, ТЕМАТИЧНО СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА ОТДЕЛИТЕ, РАБОТЕЩИ С ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

НАРЪЧНИК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП - 2016 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО

ЗАПОВЕД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.44, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.21, АЛ. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ЗЗКИ)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ЗА ЗАЕТИТЕ В ДЕЙНОСТИ, ПРИЛАГАЩИ НАРЕДБАТА ЗА СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПЕЧАТИТЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО