Устройство на територията и техническо обслужване

Издаване скица за недвижими имоти

Издаване скица на недв.имот с указан начин застр.

Проверка на жалби на граждани

Заверка на заповедна книга

Презаверяване скици - изтекъл срок 6 месеца

Мотивирано предписание за ПУП

Издаване удостоверение по факти и обст.ТСУ

Освидетелстване за премахване или ремонт на строеж

Издаване преписи и копия от документи

Отразяване на промени в кадастралния план

Издаване разрешение за строеж, основен ремонт

Одобряване на схема за поставяне на временни обект

Изготвяне от ЕСУТ оценка за съответствие

Одобряване на проекти за рекламно-информационен ел

Одобряване на екзекутивни документи

Удост. за извършена обстоятелствена проверка

Одобряване и узаконяване на инвест. проекти

Удост. за търпимост

Удост. за реално обособени части на сгради

Удост. за завършеност на обекта в груб строеж

Удост. за отстояние на търг. обект

Становище на общ. експертен съвет

Удост. за въвеждане в експлоатация

Съгласуване на ПУП

Издаване на копия от изгубени строителни книжа

Попълване прилож. на данъчни декларации