Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

(Утвърден със Заповед № 288/ 08.10.2020г. на Кмета на община Стамболово, изм. и доп. със Заповед № 206 от 26.06.2023 г.)

 


ЗАПОВЕД за определяне на работното време на служителите на община Стамболово и дейностите към нея