Учебни заведения

Образователната система в общината обхваща 5 учебни заведения, от които едно Средно общообразователно (СОУ), 3 Основни училища (ОУ) и 1 Начално училище (НУ).

Сградният фонд на учебните заведения е в добро състояние. Ежегодно се правят текущи ремонти.

Броя на учениците, които се обучават през 2010 / 2011 година в петте училища е 524 бр., като 346 от тях са пътуващи от съседни населени места. Предлагат се извънкласни форми на обучение.

Всичките 5 училища са оборудвани с нови компютърни кабинети. Усилията на общинското ръководство са в посока прилагане на нова материална база, нови средства за обучение и информация в учебните заведения.

 

Начално училище „Св.Климент Охридски”  се намира в центъра на с.Поповец. Учебни занятия се водят от 15.09.1968 г.

От 01.09.2008 г. по Заповед на Министъра на образованието и науката е преобразувано от основно в начално училище. Учениците от прогимназиален етап бяха  пренасочени към близкото ОУ ”Христо Ботев ”с. Долно Ботево, общ.Стамболово.

През учебната 2010/2011 г. се обучават  23  ученика. Извозването на учениците се осъществява от общински превоз с  ученически автобус.

Телефон за връзка: 0888/378004 Кериме Мустафа – директор

 

Основно училище “ Христо Ботев “ с.Долно Ботево  е едно от петте учебни заведения в община Стамболово. Основано е през 1861г. Тук се обучават ученици от първи до осми клас.

Учебно-възпитателния процес се осъществява от квалифицирани педагози.Учителите работят съвместно с родителите и местната власт за възпитанието на децата.Те с голямо умение, опит и търпение водят своите възпитаници по дългия и интересен път към знанието.

Една от целите на колектива на училището е да открива, насърчава и развива заложбите и талантите на всяко дете, да го накара да повярва в своите възможности и то да стане знаещ, можещ, достоен гражданин на Европа. В множество конкурси фестивали и състезания учениците спечелиха:

І – во място за фотография в конкурса : “ Нашата река Арда – източник на живот “, финансиран по програма ФАР;

І  – во място в Руски фестивал – гр. Хасково;

ІІІ – то място в    VІ – ти Национален театрален фестивал – гр. София,2006г.

Учениците с голяма готовност и ентусиазъм участват във всички празници и състезания, организирани на общинско ниво;

Педагогическият колектив при ОУ “ Христо Ботев “, с. Долно Ботево се гордее с успехите, които постигат учениците на различни състезания и конкурси, защото те представят не само училището, но и общината. През учебната 2010/2011 г. в него се обучават 66 ученика.

Телефон за връзка: 0885/828947 Ангелина Ангелова – директор

 

СОУ ”Свети Климент Охридски” с.Стамболово е единственото средно училище в община Стамболово.В него се обучават  ученици от I-ХII клас. Сградата на училището е просторна с интересна архитектура сред природата, има добра материална база , отговаряща  на най- новите тенденции в учебно – възпитателния процес:

  • Пълнообхватно видеонаблюдение,
  • PVC дограма
  • компютърен кабинет с мултимедия и интернет връзка
  • физкултурен салон и спортна площадка.

Училището в с.Стамболово има повече от 155-годишна история. Тя сама по себе си говори за дългогодишни традиции, за поддържане на онази искрица, която разпалва жаждата за знания, която подтиква към желание за път нагоре и напред. Извънкласна дейност -  борба.

През учебната 2010-2011 г. се осъществи прием на ученици в ІХ клас една паралелка -29 ученика, по професия: „Готвач”, специалност: „ Производство на кулинарни изделия и напитки”. Обучението по професията се извършва в съответствие със съвременните изисквания и критерии за качество на кулинарните изделия.

Приоритет пред колектива на училището е да насърчи и развие възможностите и таланта на всеки ученик, да го направи комуникативен, знаещ и можещ, да формира у него активно отношение към заобикалящия го свят, достойно да прекрачи в европейската общност. Голяма част от учениците след завършване на средно образование се реализират в областта на туризма. Повечето от тях са приети във висши учебни заведения.

СОУ”Св.Климент Охридски” спечели проект за униформи на учениците. Благодарение на тях учениците ще се идентифицират в по–голяма степен със своето училище, това  ще засили екипния дух.

През текущата 2010/2011 учебна година се обучават 258 ученика.

Телефон за връзка: 0886/822503 Гочо Гогов – директор

http://soukl.dir.bg

 

ОУ ” Св.св.Кирил и Методий” е разположено в централната част на село Жълти бряг, общ. Стамболово.

Дворът на училището е с обща площ около 6 дка, от които около 550  кв. м застроена площ. Състои се от една сграда с шест класни стаи, компютърен кабинет, две административни стаи, помощна стая, на приземния етаж има две работилници, складово помещение и помещение за укритие.               

През учебната 2010/2011 г. в училището се обучават  86 ученика.

Телефон за връзка: 0888/385027 Стойчо Митрев – директор

 

Основно училище „Христо Ботев” с.Силен общ.Стамболово обл.Хасково се явява като естествен административен център на  район, който обединява 11 населени места. Училищната сграда докато достигне  сегашния си вид е разширена и преустроена три пъти.

През настоящата година в училището се обучават  91  ученици.

За обучението и възпитанието на учениците  работят 13 учители и един директор. Училището разполага  със светли и просторни класни стаи, с  ново обзавеждане, компютърен кабинет и много добра общинска спортна база, която се ползва за провеждане на общински спортни мероприятия.

Отоплението се извършва с парно от 2002 г.

През последните години училищното ръководство отделя значително внимание за запазване на културното наследство на родния край, чрез изучаване на местните обичаи и традиции.

Танцовият състав към училището участва във всички мероприятия от местен, общински, регионален и национален мащаб. Има грамоти за добро и активно участие от

„ АРДАФЕСТ” – Кърджали;
ІV национален детски етнофестивал – Минерални бани – 2007.
Има изяви в Република Турция на фестивали и празници.

Благодарение на Община Стамболово на групата са  изработени носии.

Училищното ръководство участва и в национални програми, като партньори:

С много участия в дейности по проект  от ТГС „ Тракийска културна мозайка” през 2006 и 2007 год.
Партньори на общината  в проекта „Живото наследство - чрез песните и танците”.
Проект за издаване на книга от народни приказки „ Двамата голобрадовци”.