Търгове и конкурси

Търгове и конкурси 2019

Открит конкурс По реда на НУРВИДГТДОСПДНГП Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук . Заповед №278 от 18.06.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг. Протокол №2 към Заповед №327 от 04.07.2019 г. ДОГОВОР №ОГТ-4/09.07.2019 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ…

Търгове и конкурси 2018

Община Стамболово уведомява всички търговци, че по реда на чл.27, ал.1 т.1 и т.3 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесини продукти"...     Открит конкурс По реда на Раздел ІІ…