Търгове и конкурси

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2022 г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за…

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървени…

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2021г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за…

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни…

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "наредба за условията и реда за възлагане изпълнението и дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за използването на…

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за…