Търгове и конкурси

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч от ЛФ 2021г. в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за…

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна  и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни…

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността попълване и отглеждане на култури в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "наредба за условията и реда за възлагане изпълнението и дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за използването на…

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за…

Търгове и конкурси 2019

Открит конкурс По реда на НУРВИДГТДОСПДНГП Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук . Заповед №278 от 18.06.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг. Протокол №2 към Заповед №327 от 04.07.2019 г. ДОГОВОР №ОГТ-4/09.07.2019 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА СЕЧ, ИЗВОЗ…

Търгове и конкурси 2018

Община Стамболово уведомява всички търговци, че по реда на чл.27, ал.1 т.1 и т.3 от "Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесини продукти"...     Открит конкурс По реда на Раздел ІІ…