Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на Община Стамболово по реда на чл. 12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на ръвесина и недървесни горски продукти" (изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.), включени в условно обособен Обект №1

Файлове:

Заповед за откриване на процедура Заповед за откриване на процедура "ОТКРИТ КОНКУРС" - 10.03.2020 15:53

ПРОЕКТО-ДОГОВОР ПРОЕКТО-ДОГОВОР - 10.03.2020 15:53

Заявление за участие.pdf Заявление за участие.pdf - 10.03.2020 15:53

Документация за участие.pdf Документация за участие.pdf - 10.03.2020 15:53

Заповед №42 от 31.01.2020 г. за класиране на кандидатите Заповед №42 от 31.01.2020 г. за класиране на кандидатите - 10.03.2020 15:58

Протокол към Заповед №42 Протокол към Заповед №42 - 10.03.2020 15:58