Търгове и конкурси

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС“ за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и…

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС“ за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и…

Открит конкурс за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч в горски територии собственост на община Стамболово

Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на дейността маркиране на насаждения предвидени за сеч  в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от„Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването…

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървени…

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово

Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горски територии собственост на община Стамболово по реда на чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1 от "Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървени…