Сметосъбиране

Община Стамболово следва политика за чиста, здравословна околна среда и интегрирано управление на отпадъците. Общинският съвет на община Стамболово  е приела “Общински план за управление на отпадъците” и “Наредба за управление на отпадъците на територията на  община Стамболово”. Основните подходи за реализирането на тази политика са:

  1. Прилагане на съвременни системи за събиране на отпадъците;
  2. Оптимизиране на чистотата на събиране на ТБО и маршрутите на сметоизвозните коли;
  3. Участие в мероприятия и дейности, предвидени в Общинският план;
  4. Участие в разработването на проекти, като:
  • Проект “Зелена пътека - Студен кладенец – Долно черковище”
  • Проект “Почистване и залесяване на парк в с. Стамболово”
  • Проект “Почистване и озеленяване на училищни площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците”

Решение на общото събрание на Регионално сдружение на   общините - ХАРМАНЛИ, СВИЛЕНГРАД, ТОПОЛОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ЛЮБИМЕЦ, СТАМБОЛОВО, МАДЖАРОВО включени  в регионално депо Харманли.

Протокол от шестото общо заседание на Регионално сдружение на общините - ХАРМАНЛИ, СВИЛЕНГРАД, ТОПОЛОВГРАД, СИМЕОНОВГРАД, ЛЮБИМЕЦ, СТАМБОЛОВО, МАДЖАРОВО включени  в регионално депо Харманли.