Заповед на кмета на община Стамболово относно обявяване на пожароопасен сезон и мерки за пожарна безопасност за периода 05.06.2024 - 31.10.2024 г.

З А П О В Е Д

№ 202

Стамболово, 07.06.2024 г.

 

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацията, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 / 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, чл.8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и Заповед № РД-04-137/ 03.06.2024 г.  на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие“-Хасково ,

 

НАРЕЖДАМ:

 1. Обявявам настъпването на етап ,,Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и обявявам пожароопасен сезон за територията на Община Стамболово, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 г.
 2. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, следва да спазват правилата и нормите  на противопожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи;
 3. Определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на Община Стамболово:
 • Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушеното и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях от настъпването на ,,Восъчна зрялост“ до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
 • Забранявам извършване на ремонтни дейности по линейните обекти, пеминаващи през житните площи, през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършване на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
 • Забранявам изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слоговете и други площи, съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи;
 • Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти , горими предмети и материали в сервитута на пътя;
 • Задължавам юридическите и физическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари;
 • Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници в общината:
 • да разгласят, разяснят и контролират спазването на изискванията на Наредба № 8121з-968 / 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи;
 • да организират и проведат мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал. 1 и ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество;
 • да създадат организация за участие на населението в гасенето на пожари в посевите и да предприемат мерки за недопускане на пожари в сухи треви и стърнища;
 • да информират населението по подходящ начин при усложняване на пожарната обстановка и за предприетите превантивни мерки за недопускане на пожари;
 • при възникване на пожари и нанасяне на щети в селскостопанските обекти, горските територии и земеделски земи и продукция на територията на община Стамболово, да подават информация до Общинска служба по земеделие.
 • Възлагам на юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделски земи, изпълнението на следните мерки:
 • да организират и изпълняват изискванията на НАРЕДБА № 8121з – 968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейност в земеделските земи;
 • преди започване на жътвата земеделските производители да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури; да разжънат , изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малка от 6м; да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата; да организират наблюдение на посевите и селскостопанската техника, която остава на полето след работа; да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за гасене;
 • да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;
 • водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност;
 • при забелязан горски или полски пожар незабавно да се уведомят органите на РСПБЗН – гр. Хасково на тел.112.

 

      Настоящата заповед да се сведение до знанието на всички кметовете на кметства и кметски наместници за сведение и  изпълнение. Същата да се разгласи сред населението, като се постави на информационните табла в кметствата и в общината, както и да се публикува на официалния сайт на Община Стамболово.

 

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Изготвил:

Несрин Якуб

Мл. експерт “ЕЗ” в отдел „ИПП“