Заповед №58/ 01.03.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 58

Стамболово, 01.03.2021 г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-132/ 26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

І. Допълвам Заповед № 397/ 26.11.2020 г. г., изм. и доп. със Заповед № 425/21.12.2020 г., Заповед № 29/ 29.01.2021 г. и Заповед № 37/ 15.02.2021 г., както следва:

1. Точка 2 се отменя.

2.  Точка 4 се изменя така:

„ 4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.".

3.  Точка 9 се изменя така:

„ 9. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 1.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.".

4.  Точка 9а се отменя.

5.  Точка 10 се изменя така:

„10. До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина. ".

6.      В т. 12 думите „и базари" се заменят с „базари и изложения".

 

  1. Заповедта влиза в сила от 1.03.2021 г.

 

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово