Заповед №130/ 07.05.2020г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д

№ 130

Стамболово, 07.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №243/29.04.2020г., Заповед №РД-01-249/03.05.2020г. и Заповед №РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и Решение от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г. и препоръки на Националния оперативен щаб,

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 

  1. Допускат се посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а/ разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б/ обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

в/ да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

г/ да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

д/ препоръчително е носенето на ръкавици.

  1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито/в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др./, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.
  2. Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

а/ провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б/ осигуряване на условия за спазване  на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в/ обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0,4–0,5 мг/л;

г/ тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д/ осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е/ ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж/ дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др./;

з/ създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения  /съблекални и тоалетни/;

и/ разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, да бъде най- малко 5 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете нае едно семейство;

к/ недопускане работата на водни  атракциони, включително и такива за деца.

  1. Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

 

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината.

 

Заповедта да се оповести на населението, чрез публикуване в сайта на община Стамболово.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово