УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

ДО      

МЮМЮН АЛИОСМАН ХАСАНОЛУ

с.Жълти бряг, общ.Стамболово,обл.Хасково

 

               На  основание изискването на чл.26 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и Решение №124 от 29.01.2021г на Общински съвет - Стамболово  Ви  уведомяваме, че  е  изготвен проект за Подробен  Устройствен  План – План  за Регулация (ПУП-ПР)  на  кв.13 за УПИ V-120 по кадастралния план на  с.Жълти бряг, общ.Стамболово, обл.Хасково. с цел да се обособи Урегулиран поземлен имот (УПИ) с конкретно предназначение ''за трафопост'' Проектите  се  намират в Дирекция “УТТООС” етаж ІІІ,стая №131  в Общинска администрация с. Стамболово.

             Вие  като  собственик  на  УПИ V-120  кв. 13  по  плана  на  с. Жълти бряг  и  като заинтересувано   лице  по  смисъла  на чл.131 от ЗУТ може  да  разгледате  преписката  и  съгласно  чл.128, ал.5 от ЗУТ искания  и  възражения  по  проекта  се  правят  в  14  дневен   срок  от  получаване  на  съобщението.

  

Дата:19.05.2021г.

ДИРЕКЦИЯ  ”УТТООС”

ОБЩИНА  СТАМБОЛОВО

Файлове: