Решение № ХА-ЕО-83/2023 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Изх. № С-1689/19.06.2023 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово съобщава на   всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-483- (7)/13.06.2023г. за постъпило РЕШЕНИЕ №-ХА-ЕО-83/2023г на Директора на РИОСВ – Хасково „да не се извършва ЕО“ за „ Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП- ПЗ/ на УПИ XIV, кв. 36 по плана на село Голям извор , община Стамболово, област Хасково с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала / ФЕЦ/ няма вероятност и външно ел. захранване на ФЕЦ“ при прилагането на който да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Подробния устройствен план  – план за застрояване цели: промяна предназначението на имота от за жилищно строителство в за фотоволтаична електроцентрала и изграждане на ФЕЦ с мощност до 200kW и външно ел. захранване на ФЕЦ.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и /или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ – Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщението му.

Възложител: „ ВИЗАВА“ ЕООД, ЕИК 119604909

Адрес:гр. Хасково, ул.“Ангел кънчев“ № 1

 

 

Дата на съобщаване : 19.06.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове: