Решение № ХА-ЕО-12/2023 г. на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Изх. № С-454/06.02.2023 г.

 

                                         О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-49(42)/02.02.2023г. за постъпило РЕШЕНИЕ №ХА-

ЕО-19/2023г на Директора на РИОСВ – Хасково да не се  извършва екологична  оценка на  „ПУП – ПРЗ“ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 180MW и изграждане на подстанция за присъединяването на централата към националната електропреносна мрежа високо напрежение в поземлени имоти с  идентификатори ПИ 29550.136.514, 29550.136.515  с обща площ 1207,951 дка по КККР на село Жълти бряг, община Стамболово и ПИ68727.207.526 и 68727.207.529 с обща площ 510,919 дка  по КККР на село Стамболово, община Стамболово.

Прилагането на които няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. И не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000.

Възложители:

„СЪНУОРЛД ПРОПЪРТИЙС БГ“ ООД –ЕИК 102925173- в ликвидация

„ЛИАМ ГОДФРИ“ ООД – ЕИК 102862680- в ликвидация

„БГ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД- ЕИК 102891778

„АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД 9 ЕИК 206598898

Решението да се обяви на всички заинтересованите лица, чрез обява в сайта на община Стамболово, да се постави на таблото в администрацията на община Стамболово и на таблото в кметството на село Жълти бряг.

         

Дата на обявяване : 06.02.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове:

Решение ХА ЕО 19 2023.pdf Решение ХА ЕО 19 2023.pdf