Решение № ХА-8-П/2023 на РИОСВ-Хасково за ПРЕКРАТЯВАНЕ на започнало административно производство по уведомление за изготвяне на план/програма за ПУП-ПЗ за фотоволтаични централи с възложител "ИВЕТ-05" ЕООД

 

Изх. № С-764/10.03.2022 г.

                                             

О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1378(21)/08.03.2023г. за постъпило РЕШЕНИЕ №-ХА-8-П/2023г на Директора на РИОСВ – Хасково за ПРЕКРАТЯВАНЕ на започнало административно производство по уведомление за изготвяне на план/програма с вх.№ ПД – 1378/31.08.2022г. за „ПУП – ПЗ“ за изграждане на фотоволтаични електроцентрали в ПИ 22887.85.324,ПИ 22887.85.325 и ПИ 22887.85.326 по КККР на село Долно Черковище, община Стамболово с възложител „ ИВЕТ – 05“ ЕООД – първа преписка

Решението не отменя правата на възложителя за иницииране на нова процедура по реда на нормативната уредба по околна среда.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и /или пред съответния административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат чрез директора на РИОСВ – Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четириднадесетдневен срок от съобщаването му.

                                                

Дата на съобщаване : 10.03.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове: