Протокол за резултати от проведено събеседване с кандидати за длъжността "Сътрудник социални дейности“

 

ПРОТОКОЛ  № 2/29.05.2023 г.

за резултати от проведено събеседване с кандидати за длъжността  „Сътрудник социални дейности“

 

 

 

Днес 29.05.2023 г. от 10:00 ч. екипа по проекта, назначен със заповед № 112/03.04.2023 г. на кмета на община Стамболово,  проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „Сътрудник социални дейности, община“ по  проект „Укрепване на общинския капацитет за осигуряване равни възможности и включване на социално уязвимите групи на територията на община Стамболово”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Договор № BG05SFPR002-2.002-0065-C01.

 

 

До събеседването бе допуснат един кандидат – Незифе  Азиз  Али.  

 

След проведеното събеседване с кандидата, комисията (екипа по проекта) реши:

 

одобрява кандидата и предлага на кмета на община Стамболово да сключи трудов договор за обявената длъжност „Сътрудник социални дейности, община“ за обявеният срок с госпожа Незифе Али.

Резултата от подбора да се обяви на таблото в общината и да се качи на сайта.

 

Комисия:

Гергана Михайлова, ----П-----

Кера Делчева  ---П ------

Юмер Ахмед  ----П ------

Файлове:

Протокол.pdf Протокол.pdf