Покана за второ заседание на ОбС-Стамболово на 23.11.2023 г

Изх.№ 55/17.11.2023  г.

До Г-н / Г-жа                                                                     

Общински съветник

Кмет/ Зам. кмет

Кмет на кметство

Кметски наместник

Община Стамболово

Област Хасково

 

Г-н / Г-жо Общински съветник; Кмет; Кмет на кметство,

На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16

от Правилника за работата на ОбС – Стамболово

 

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТАМБОЛОВО

 

на второ заседание  на 23.11.2023 г. /четвъртък/ от 11:00 часа

в залата на Общински съвет следния

 

П Р О Е К Т О  -  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

  1. Определяне на комисия за изготвяне на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Стамболово за мандат 2023-2027 г.
  2. Докладна записка от Председателя на ОбС- Стамболово:  Определяне на представител на Общински съвет – Стамболово в Общото събрание на Националното сдружение на Общините в Република България (НСОРБ).
  3. Докладна записка от Председателя на ОбС- Стамболово:  Приемане на доклад за комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково.
  4. Докладна записка от Кмета на общината, относно:Определяне размера на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на община и кметовете на кметства.
  5. Докладна записка от Кмета на общината, относно:Изменение и допълнение на структурата на общинска администрация Стамболово.
  6. Текущи.

 

 

ЕРБИЛ ХАЛИМ ………………………….

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-  СТАМБОЛОВО