Покана за участие в обществено обсъждане на "Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021 - 2030 г."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Стамболово отправя покана към всички жители на общината, представители на местния бизнес, НПО и други заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проект на „Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2030 година“, част от изпълняваните дейности по проект: „ Преход към климатично устойчиви общности“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.02.2024 г. /петък/ от 11 часа в залата на община Стамболово. Препоръки и становища могат да се изпращат на

e-mail: [email protected] до 21.02.2024 г.

Разчитаме на Вашето активно участие в обсъждането, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на община Стамболово!

Файлове: