Покана за обществено обсъждане на СВОМР на МИГ Стамболово - Кърджали 54

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ приканва жителите на община Стамболово и на 54 села на община Кърджали да участват в Общественото обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за новия програмен период.

Общественото обсъждане е инициатива на МИГ Стамболово-Кърджали, който е Бенефициент при реализацията на подготвителните дейности по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19. Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе от 10 ч. на 07.09.2023 г. в Заседателната зала на община Стамболово.

Каним всички жители на двете общини, които проявяват интерес към подхода ВОМР и предлаганите от него възможности за местно и регионално развитие през новия програмен период да присъстват на Обсъждането и да изкажат своите мнения и предложения, съгласия и несъгласия с предлаганите интервенции и възможностите за тяхното финансиране.

Ако участвалите във фокус групите и работните срещи, както и всички останали, които имат предложения, но не могат да присъстват на обсъжданията да изпратят своите предложения на имейла на МИГ Стамболово – Кърджали 54 -  [email protected].

 

От екипа на МИГ Стамболово-Кърджали 54