ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО 2021 г.

ПЛАН – СМЕТКА ЗА ТБО 2021 г.

за приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г.

ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такси битови отпадъци за 2021 г.

В съответствие с изискванията на закона за управление на отпадъците и Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), Община Стамболово предоставя на населението услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населени места.

Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл. 65 и чл. 66 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на e-mail адрес: [email protected]; [email protected]; или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация - Стамболово, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок считано от датата на оповестяване на уведомлението.

 

I ПРИХОДНА ЧАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА

ПЛАН 2021

1

Приходи от такса битови отпадъци

320  217

2

 

 

 

Общо приходи:

320 217

 

II. РАЗХОДНА ЧАСТ съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ

 

 

Наименование на услугата/дейността

м.ед/колич.

ед. цена

общо лв.

 

„Сметосъбиране и сметоизвозване”

 

 

 

I.

Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, включително торби, стикери, съдовете за биоотпадъци, за домашно и квартално компостиране за домакинствата и на съдове за разделно събиране за административните сгради и за сградите на учебни заведения, болнични заведения, заведения за социални услуги, културни институции и други обществени сгради на бюджетна издръжка.

 

 

 

 

1.

Контейнер тип „Бобър” с вместимост 1.1 куб.м

 

брой

100

 

       65 000

2.

Ремонт на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване

 

 

 

 

 

3.

Ремонт, подготовката за повторна употреба, поправка на съдове за съхранение

 

 бр.

 

 

3 000

4.

Дезинфекция на съдове

 

  бр.

 

2 000

 

                                                                                Всичко:

 

 

70 000

II.

Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

 

 

1.

Събиране и транспортиране на ТБО от граждани и предприятия, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване

 

 

146 035

2.

Сепариране и депониране /прогнозно за годината/

лв/тон

 

29 768

2.1

Приемане и сепариране на отпадъци

лв/тон

17,00

18 020

2.2

Депониране на отпадъци

лв/тон

16,80

10 248

2.3

Оползотворяване на  РДФ

лв/тон

75,00

1 500

2.4

ДДС по чл. 117 20 % в/у 29 768

 

 

5 954

 

                                                                                Всичко:

 

 

181 757

III.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране, компостиране, анаеробно разграждане и друго третиране и оползотворяване на битови отпадъци, отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

 

1.

Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците  (Наредба 14 чл.71 а от ЗУО)

лв/тон

4,00

2 440

2.

Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ПМС 207 чл.71 в от ЗУО)

лв/тон

82,00

50 020

3.

Увеличение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО ( чл. 20, т. „Г” от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци)

лв/тон

 

 

4.

Проучване, проектиране на нови съоръжения или разширяване на съществуващи;

 

 

 

5.

Инвестиционни разходи.

 

 

 

6.

Други извършвани от общината дейности като:

 

 

 

6.1

Закупуване на земя за ново депо или инсталации за преработване и третиране на отпадъци;

 

 

 

6.2

Наеми на терени за съхраняване на битови отпадъци и възстановяване на освободени територии;

 

 

 

6.3

Депониране и съхранение на битови отпадъци;

 

 

 

6.4

Постоянен мониторинг и периодичен анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци, постъпващи на депо;

 

 

 

6.5

Разработка и внедряване на информационни системи (софтуер) за събиране, анализиране и проследяване на потоците отпадъци по количество, вид и източник (генератор), с цел извършване на текущ мониторинг и в подкрепа на планиране на бъдещи мерки за подобряване на системата за управление на отпадъците,

 

 

 

6.6

Разходи за участие в дейността на регионалното сдружение за управление на

 

 

 

 

                                                                                Всичко:

 

 

52 460

IV.

Изграждане на площадки за специфични отпадъци от бита - хартия, пластмаси, метали, стъкло, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци отпадъци.

 

 

 

V.

Подобряване на дейността по разделното събиране, както и дейности за намаляване количеството битови на отпадъци.

 

 

 

1

Изграждане и експлоатация на Центрове за привеждане на определи групи отпадъци в готовност за повторна употреба.

 

 

 

 

„Чистота на териториите за обществено ползване“

 

 

 

VI.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

 

 

1

Почистване на улици, площади, алеи, междублокови пространства, обособени детски площадки, паркове, гробищните паркове – метене, машинно и ръчно миене, събиране, извозване на отпадъците, не

 

 

 

2

Почистване от битови отпадъци на сервитутни зони на общински пътища;

 

 

 

3

Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при необходимост от допълнително почистване на територии за обществено ползване;

 

 

1 000

4

Почистване на нерегламентирани сметища;

 

 

12 000

5

Почистване на дъждоприемни канали и шахти, подлези, както битовите отпадъци на речни корита, дерета и други в рамките на населеното място;

 

 

 

1 000

6

Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в населеното място (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане, косене на трева и други.

 

 

2 000

7

За дейността почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване

се включва персонала (работна заплата, осигуровки, работно облекло и други), за техника (закупуване, амортизация, гориво, смазочни материали и други), за материали (препарати, пясък, сол, луга и други)

 

 

 

 

                                                                                 Всичко:

 

 

16 000

 

             

Общо за всичките дейности

 

 

320  217

 

 

 

 

 

 

 

Разходи по икономически елементи* за:

 

 

1

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

 

88 890

2

Други възнаграждения и плащания за персонала

 

-

3

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

 

17 745

4

Издръжка:

 

 

4.1

Облекло

 

2 000

4.2

Материали

 

5 000

4.3

Вода, горива и енергия

 

28 000

4.4

Разходи за външни услуги

 

700

4.4

Текущ ремонт

 

1 000

4.6

Командировки

 

-

4.7

Разходи за застраховки, други финансови услуги

 

1 700

4.8

Други некласифицирани разходи, свързани с извършването на дадена услуга, за която се събира такса за битови отпадъци

 

-

5

Платени данъци и такси

 

1 000

6

Разходи за лихви по заеми

 

-

7

Капиталови разходи

 

-

 

Общо за услугата:

 

146 035

 

Общо разходи

 

 

 

Файлове:

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО 2021 г.pdf ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО 2021 г.pdf