Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОУП НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Община Стамболово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Стамболово с всички приложения. Общественото обсъждане ще се проведе на основание чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда…

В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Териториално поделение на НОИ-Хасково организира специализирани консултации, като екип от експерти по социално осигуряване ще подпомагат гражданите при избор на по-благоприятна методика за изчисляване на индивидуален коефициент, необходима за определяне на размер на пенсия до трудова дейност. Необходимо е гражданите да представят документ за самоличност, обр. УП-2 за осигурителен доход…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД– ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Хасково  и в изпълнение на Решение №392 от 17.05.2019 г. на Общински съвет - Стамболово, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 година. На Общо събрание…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСТНО ИЗБОРИ ЗА ЕП- 2019

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

СЪОБЩЕНИЕ   ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18 МАЙ 2019 Г. (СЪБОТА) ОТ 11:00…