Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Кампания по набиране на доброволци

  Уважаеми съграждани, Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас. Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки. Обръщам към всеки един…

Заповед на кмета на Община Стамболово, относно завърнали се от засегнати страни от коронавирус (COVID-19)

З А П О В Е Д № 97 Стамболово, 18.03.2020 г.   На основание чл.  44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал.4 и ал. 5 от Закона за здравето и във връзка с заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването…

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.216 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането н

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.216 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”,…

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54

Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54", кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 - подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от стратегия за ВОМР на "МИГ Стамболово-Кърджали 54", като ОБЯВЯВА процедура на подбор на…

Община Стамболово Обявява прием на заявления за предоставяне на грижи в домашна среда

В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , от 04 март 2020 г., Община Стамболово  обявява прием на документи на лицата, попадащи в следните целеви групи:

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово оповестява Решение №2 ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово  оповестява Решение №255 от 16.04.2018 г. по Адм.дело №1146/2017 г. на Административен съд – Хасково и №16545 от 04.12.2019 г. по Адм.дело №6824/2018 г. на Върховен административен съд на Република България…

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс...

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата…