ОДОБРЯВАНЕ на проект Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване /ПУП – ПРЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1, 124а, ал.2, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала

Изх. № С-1405/05.05.2023 г.

 

  ДО

  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЛИЦА

 

                                                УВЕДОМЛЕНИЕ

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  Ви уведомява,   че е    пусната  ЗАПОВЕД  №  – 138/05.05.2023г. от кмета на община Стамболово, област Хасково за ОДОБРЯВАНЕ на проект Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване /ПУП – ПРЗ/ по реда на чл. 124а, ал. 1, 124а, ал.2, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 180MW и изграждане на подстанция за присъединяването на централата към националната електропреносна мрежа високо напрежение в поземлени имоти с  идентификатори ПИ 29550.136.514, 29550.136.515  с обща площ 1207,951 дка по КККР на село Жълти бряг, община Стамболово и ПИ68727.207.526 и 68727.207.529 с обща площ 510,919 дка  по КККР на село Стамболово, община Стамболово.  

Целта на ПУП-ПРЗ е проектиране и промяна на предназначението на земята.

На основание Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/, ние от Дирекция УТТООС при общинска администрация сме длъжни да Ви уведомим за по горе изложеното.

Възложители на инвестиционното намерение:

„СЪНУОРЛД ПРОПЪРТИЙС БГ“ ООД –ЕИК 102925173- в ликвидация

„ЛИАМ ГОДФРИ“ ООД – ЕИК 102862680- в ликвидация

„БГ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД- ЕИК 102891778

„АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД 9 ЕИК 206598898

 Цялата документация се намира в Дирекция УТТООС на третия етаж, стая 31.

Запитвания и възражения се правят в 14 дневен срок  от  датата на обявяване  на Уведомлението.

      

Дата на обявяване : 05.05.2023г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

Файлове:

Заповед №138 от 05.05.2023 Заповед №138 от 05.05.2023