ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BGO5SFPR002-2.003-0148-C01 „Бъдеще за децата в община Стамболово“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 26 месеца.

2. СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 26 месеца.

3. РЕХАБИЛИТАТОР – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 26 месеца.

4. ПСИХОЛОГ – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 26 месеца.

5. ЛОГОПЕД – 1 лице на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 26 месеца.

6. ПЕДАГОГ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ – 1 лице на трудов договор при пълно работно време / 2 лица на трудов договор при непълно работно време. Срок за работа – 26 месеца.

7. ПЕДИАТЪР – 1 лице на граждански договор. Срок за работа – 26 месеца.

8. СТОМАТОЛОГ – 1 лице на граждански договор. Срок за работа – 26 месеца.

 

Конкурсите за заемане на длъжностите ще се проведат на два етапа: подбор по документи и интервю.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 17.01.2024 г. до 23.01.2024 г. (вкл.) в стая 30 на Общинска администрация Стамболово, с.Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация

 

 

За повече информация:

Стефка Латунова – ръководител на проекта,

телефон за връзка: 03720/7000

 

         

Аднан Йълдъз

Кмет на община Стамболово

 

 

Файлове: