Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ...

О Б Я В А

за представяне на проектни предложения по процедура

BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности», като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.323.

Наименование на процедурата:

Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.323.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на Стратегическа Цел 1 на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е в обхвата на:

Приоритет 2. Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл.развитието на туризма, който адресира важни  нужди на територията в областта на местното икономическо развитие. Тези нужди са фокусирани в две специфични цели:

Специфична цел 3. Разнообразяване на туристическите продукти и предлагане на основата на природните и културни дадености на територията и Специфична цел 4. Подкрепа за липсващи или недостатъчни услуги на територията, вкл. здравни и социални.

Специфична цел 5. Подкрепа за производства създаващи заетост.

Допустими кандидати:

Видове допустими кандидати:

Микропредприятия*, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, или регистрирани по Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

Земеделски производители - с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем (с проектни предложения за неземеделски дейности);

Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

*При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Допустими дейности по процедурата:

Чрез подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, насочени към:

1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на  Закона за туризма.)

2) Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3) Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

4) Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5) Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности;

НЕ се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;

НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба;

Допустими разходи:

По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции  за неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“

Консултациите, по т. 1), буква „а“  не може да превишават 5 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта. Те се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т.в.

Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по мярка 6.4.1 от СВОМР на МИГ Стамболово – Кърджали 54 под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Невъстановимият данък добавена стойност е допустим разход. В случай че, ДДС е невъзстановим за кандидата, същият се включва към съответното бюджетно перо по проекта.

 

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Остатъчен размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, след втори прием е: 522 881,43 лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 9 779 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект -  293 370 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 7 334,25 лева (до 75 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи)

Максималният размер на БФП за проект е 220 027,50 лева (до 75 % от стойността на макси малния размер на допустимите разходи)

Минималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности е 488,95 лева(до 5 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи)

Максималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности  е 14 668,50 лева( до 5 % от стойността на максималния размер на допустимите разходи).

Допустимите за подпомагане разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на помощта е до  75%.

Критерии за подбор и тежест:

 

Критерии за избор

Брой точки

1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм

20

2. Проектът е за производствени дейности

25

3. Проектът създава работни места.

30

    Чрез проекта се разкриват до 2 работни места

10

    Чрез проекта се разкриват три до пет работни места

20

    Чрез проекта се разкриват шест  и повече работни места.

30

4.Кандидатът е осъществявал дейност на територията най-малко 1 години преди датата на кандидатстване

5

5. Проектът е за услуги

20

Общо

100

 

Проекти, получили по-малко от пет точки от оценка на етап ТФО не се предлагат за класиране от КППП и не се одобряват за подпомагане!

За да бъде одобрен за финансиране, проектът трябва да получи поне 5 точки.

Прагът съответства на условието от СВОМР, че не се финансират проекти, получили 0 точки. Проектно предложение, което не премине прага от 5 точки, се предлага за отхвърляне.

 

Периоди за прием:

 • Начало на трети прием: начален срок на приема 09.10.2023 и краен срок 06.01.2023 г. 17:00 ч.

 

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.lagsk.eu  

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 • Обява 6.4.1,  МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия за кандидатстване 6.4.1, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия изпълнение на проекти 6.4.1, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Документи за информация към условията за кандидатстване;
 • Документи за попълване към условията за кандидатстване;
 • Документи за информация към условията за изпълнение.