Обява до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Община Стамболово

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Стамболово и с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово

за започнали

консултации, за определяне обхвата на доклад за екологична оценка /ЕО/ на основание постановено Решение № ХА-1/ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка с преценка „да се извърши ЕО“ и писмо на РИОСВ (изх. №ПД-391(5)/04.05.2023г.) с включени допълнителни имоти в Проект за Частично изменение на Общият устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 587,355 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово“ с цел да се определи зона „Сср“ – земеделска зона с възможност за застрояване за неземеделски нужди при прилагането, на който има вероятност да окаже значително негативно влияние върху водите и водните екосистеми и да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002071 „Мост Арда“

Дата на обявяване 14.09.2023 г.

Крайна дата за изразяване на становища (един месец от датата на обявяване):14.10.2023 г.

Писмени становища и мнения се приемат всеки работен ден от 09 до 16.30 часа деловодствата на община Стамболово и с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък извор, с. Стамболово, с. Тънково, и с. Долно Черковище, община Стамболово и при лице за контакти г-н Шериф Шериф, адрес: село Стамболово, община Стамболово, е-mail: [email protected], GSM +359 87 9635712