О Б Я В Л Е Н И Е

                                                 О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

           Дирекция “УТТООС” при община Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в дирекцията  е  постъпила преписка да се изготви Комплексен Проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на фотоелектрическа електро централа /ФЕЦ/ с кабелни линии в УПИ I, кв.18 по плана на село  Долно Черковище, община Стамболово. Проекта ще съдържа: Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ), Специализирана план схема  и Работни Проекти в  УПИ I, кв.18 по плана на с.Долно Черковище, общ.Стамболово, обл.Хасково.

           Настоящето обявление да се счита за съобщение по чл.128 ал.3 от ЗУТ и в 14 дневен срок от обявяването, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация стая №131 ет 3.

                 

 

Дата:23.09.2022г.                               ДИРЕКЦИЯ “УТТООС”

                                                          ОБЩИНА СТАМБОЛОВО