О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-2741/16.09.2022 г.

 

                                                 О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-49(26)/14.09.2022г. за постъпило РЕШЕНИЕ №ХА-

ЕО-102/2022г на Директора на РИОСВ – Хасково за Извършване Екологична  Оценка на  „ПУП – ПРЗ“ за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 150MW и изграждане на подстанция за присъединяването на централата към националната електропреносна мрежа високо напрежение в поземлени имоти с с идентификатори ПИ 29550.136.514,29550.136.515 по КККР на село Жълти бряг, община Стамболово и ПИ68727.207.526 и 68727.207.529 по КККР на село Стамболово, община Стамболово.

Екологичната оценка е необходима , тъй като има вероятност от натрупване на отрицателни въздействия върху видове от дивата флора и фауна на района, попадащи в Приложение 3 на ЗБР, поради унищожаване на растителни видове и растителни съобщества, отнемане на площи от от местообитания на видовете като цяло, частична, временна или постоянна фрагментация на популации на животинските видове, безпокойство и прогонване на индивиди, възможност от поява на неместни и инванзивни видове в екосистемите, които се засягат или се намират в близост до обекта предмет на ПУП ПРЗ

Възложители:

„СЪНУОРЛД ПРОПЪРТИЙС БГ“ ООД –ЕИК 102925173- в ликвидация

„ЛИАМ ГОДФРИ“ ООД – ЕИК 102862680- в ликвидация

„БГ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ“ ООД- ЕИК 102891778

„АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД 9 ЕИК 206598898

 

За РЕШЕНИЕТО по процедура Екологична Оценка да се съобщи на заинтересованите лица.

         

                                                                            

Дата на обявяване : 16.09.2022г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

 

Файлове:

Обявление РИОСВ Ж_бряг… Обявление РИОСВ Ж_бряг -прекратяване екол_ оценка.pdf