О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  РЕШЕНИЕ № ХА-18 ЕО/2021г. съпроводено  с писмо  с   изх. ПД-281(6)/ 26.04.2021г. от  Министерство  на  околната   среда  и  водите, Регионална  инспекция - Хасково  относно: Инвестиционно предложение (ИП) за “Промяна  предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ с индентификатор 73585.137.306 и 73585.62.257 по КК на с. Тънково, общ. Стамболово” с възложител “ГАЛИНИ” ЕООД.

С Решение № ХА – 18 ЕО/2021г.  да не се извършва екологична оценка на Инвестиционно предложение (ИП) за “Промяна  предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ с индентификатор 73585.137.306 и 73585.62.257 по КК на с. Тънково, общ. Стамболово” с възложител “ГАЛИНИ” ЕООД, при прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Целта на проекта е  изграждане на фотоволтаичен парк в обхвата на ПИ при спазване на следните параметри.

-Плътност на застрояване – 40 до 80 %

-Интензивност на застрояване от 0.1 до 2.5

-Плътност на озеленяване – от 20% до 40% като 1/3 от нея ще бъде с дървесна растителност.

ПИ – 73585.137.306 в землището на с. Тънково, м. „КОРИЯТА“ – категория 8, НТП Пасище, площ 244261 м2. ПИ 73585.62.257 в землището на с. Тънково, м. КОЙЦА, категория 8, НТП Пасище, площ 146420 м2. Не попадат в границите на защитени територии.

Фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 2,5 MWp-фотоволтаични модули, кабели, инверторни блокове, трансформаторни станции и една подстанция.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково в 14 дневен срок от неговото съобщаване. Решението  се  намира  в    стая №131,етаж №3 в Община  Стамболово.

 

                                                                           

Дата на обявяване : 27.04.2021г.                                   ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“

 

Файлове:

Обявление РИОСВ-Тънково-2.pdf Обявление РИОСВ-Тънково-2.pdf