О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-3434/21.11.2022 г.

 

                                                 О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е

 

        Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1378(13)/17.11.2022г. за постъпило РЕШЕНИЕ №ХА-ЕО-138/2022г на Директора на РИОСВ – Хасково да не се извършва екологична оценка на ПУП- ПРЗ  за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в ПИ 22887.85.324,ПИ 22887.85.325 и ПИ 22887.85.326 по КККР на село Долно Черковище, община Стамболово, прилагането на който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

По горе посочените ПИ не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона  за защитените територии, но попадат в границите на защитените зони BG0001032“Родопи Източни“ПУП – ПРЗ попада в обхвата на чл.2,ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Възложител: „ ИВЕТ-05“ ЕООД

         

                                                                            

Дата на обявяване : 21.11.2022г.                         ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

                                                                                                ДИРЕКЦИЯ „ УТТООС“