О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.324 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОН

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по  подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.324.

1.Наименование на процедурата:

МИГ Стамболово-Кърджали 54, подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

2.Наименование на програмата:

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

3.Наименование на приоритетната ос:

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

4. Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Мярката има за цел оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура  за публично ползване

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на туристическа инфраструктура. Мярката ще финансира изграждане, реконструкция или ремонт на малка по мащаби инфраструктура за отдих нa територията. Чрез реализирането на мярката ще се създадат условия за развитие на туризма на територията на МИГ

 

 

5. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 195 560   лв.

6.Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ и размер на допустимите разходи за конкретен проект:

1.Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект

Минимален размер на Безвъзмездната финансова помощ за един проект при 100% финансиране е  19 558,00 лева

Максимален размер на Безвъзмездната финансова помощ за един проект при 100% финансиране е  195 560,00 лева

2. Минимален и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558,00 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект е 195 560,00 лева

7. Процент на съфинансиране:

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране  се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

 

8.Допустими кандидати:

- Община Стамболово  и Община Кърджали;

- Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;

ВАЖНО!!! Настоящият прием на проектни предложения  се отнася само за допустими  бенефициенти, за които МИГ определи финансово подпомагане като „непомощ“ в съответствие с приложимия режим  на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони  2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него.

За подпомагане могат да кандидатстват:

 

9.Допустими дейности по процедурата:

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение.

 

ВАЖНО!!!

Настоящият прием на проектни предложения  се отнася само за допустими дейности, за които МИГ определи финансово подпомагане като „непомощ“ в съответствие с приложимия режим  на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони  2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него.

10. Допустими разходи:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

Разходите по т. „г“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „в“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

 

11. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на подписването на административния договор с ДФЗ-РА.

2. Крайният срок по т. 1 е не по-късно от 30 юни 2025 г.

12.Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерий за оценка

Максимален брой точки

1

Проектът има надобщинско значение 

20

2

Проектът ще обслужва туристопоток до 1000 и повече човека

25

 

От 500 човека

10

 

От 501 до 1000

20

 

              Над 1000 човека

25

3

Брой млади хора до 29 години, които ще се включат в изпълнението на проекта

25

 

До 10 млади хора

 

От 11 до 30 млади хора

15

 

 От 31 до 50 млади хора

25

4

Проектът, създава до 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности

10

 

           Създава 2 работни места

5

 

Създава от 3 до 5 работни места

10

5

Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие.

20

 

Общо

100

 

13.Периоди за прием:

Настоящата процедура е с първи краен срок за прием с начален срок: 10.05.2022 г. и краен срок: 10.08.2022 г. 17:00 часа. 

Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

14.Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.eu  

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

15.Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

15.Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

 

 

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 • Условия за кандидатстване 7.5, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия изпълнение на проекти 7.5, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Документи за информация към условията за кандидатстване;
 • Документи за попълване към условията за кандидатстване;
 • Документи за информация към условията за изпълнение.

 

Файлове: