На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово оповестява Решение №181 от 10.03.2023 г. по Адм. дело №1074/2022 г. на Административен съд – Хасково

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

   ОТМЕНЯ,  по оспорване на Областен управител на Област Хасково, чл.19, ал.1 в частта „до 31 октомври на предходната година“ т. 17 и т.36 от Приложение № 1 към чл.34, ал. 1 от раздел „Администативно-технически услуги „Устройство на територията“ от Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги територията на община Стамболово.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен  Административен съд на Република България  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

При  неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК