Изготвени документи по проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“ с бенефи

Файлове:

1_ Кабинетно проучване.pdf 1_ Кабинетно проучване.pdf

2_ Методология.pdf 2_ Методология.pdf

3_ Анализ на анкетата.pdf 3_ Анализ на анкетата.pdf

4_ Обобщен анализ.pdf 4_ Обобщен анализ.pdf