Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на интегрирана и автоматизирана напоителна система за сливова овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 65629.5.3 в землището на с.Светослав, общ.Стамболово, обл.Хасково с възложител „БГ ПЛАНТ“ ООД.

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило писмо от Регионална инспекция - Хасково с изх. № ПД-1072-(3)/19.10.2021г. за постъпило уведомление с вх. №ПД-1072/19.10.2021г и допълнително уведомление с вх. №ПД-1072(1)/08.10.2021г относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на интегрирана и автоматизирана напоителна система за сливова овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 65629.5.3 в землището на с.Светослав, общ.Стамболово, обл.Хасково с възложител „БГ ПЛАНТ“ ООД.

Предложението е с предмет закупуване и експлоатация на комплекти за интегрирана и автоматизирана експлоатация на напоителна система в овощна градина от сини сливи в имот №65629.5.3 находящ се в землището на с.Светослав,общ.Стамболово. Общата площ на градината е 498.495 дка.

Уведомленията се намират в стая №131,етаж №3 в Община Стамболово.

Файлове:

Обявление Светослав.pdf Обявление Светослав.pdf  

Уведомление.pdf Уведомление.pdf