Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С оглед функционалните ангажименти на Агенцията за социално подпомагане (АСП), които са законово уредени в Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво, въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, АСП извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа), и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

Следвайки разпоредбите на НПСУ, след изготвяне на Анализа и предложението за Картата, в съответствие с чл. 48, ал. 1, АСП има ангажимент да организира обсъждане на областно и общинско ниво на същите, което не може да бъде по-кратко от 30 дни.

Обсъждането на общинско ниво включва:

  • публикуване на интернет сайта на общинската администрация на Анализа и предложението за Картата;
  • организиране на публични дискусии относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Картата, включително и такива в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги;
  • изготвяне на становище на общината по отношение на социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Картата;
  • след приключване на 30-дневния срок за обсъждане, а именно – 09.11.2023 г., кметът на общината изпраща обобщена информация за резултатите от него на съответната Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП).

 

С оглед горепосочено предоставяме на Вашето внимание:

1.         Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

2.         Предложение за Национална карта на социалните услуги;

3.         Помощни насоки за тълкуване на концепцията за разработване на предложението за Национална карта на социалните услуги.

 

 

Предложения, относно планираните социални услуги на общинско ниво, включени в предложението за Национална карта на социалните услуги (Картата) може да изпращате до 09 ноември 2023 г. на следните адреси:

  • електронен адрес: [email protected]
  • по пощата – с. Стамболово, общ. Стамболово, обл. Хасково
  • на място в общинска администрация
  • през Системата за сигурно електронно връчване  (ССЕВ)

Файлове:

Docs.zip Docs.zip