Съобщения

Заповед на кмета на община Стамболово относно обявяване на пожароопасен сезон и мерки за пожарна безопасност за периода 05.06.2024 - 31.10.2024 г.

З А П О В Е Д № 202 Стамболово, 07.06.2024 г.   На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацията, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 / 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на…

Достъп до проекта на плана и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността, съгласно изискванията чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Достъп до проекта на плана и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността, съгласно изискванията чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Осмо заседание на Общински съвет - Стамболово на 27.03.2024 г.

Изх.№ 13/15.03.2024  г. До Г-н / Г-жа                                                                      Общински съветник Кмет/ Зам. кмет Кмет на кметство Кметски наместник Община Стамболово Област Хасково   На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16 от Правилника за работата на ОбС – Стамболово   С В И К В А М ОБЩИНСКИ СЪВЕТ…

Решение № ХА-6-ПР/2024 на РИОСВ-Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Изх. № С-938/22.03.2024 г.   О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е           Дирекция  “УТТООС” при  община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1228-(31)/2023/18.03.2024 за постъпило РЕШЕНИЕ…

Предстоящо обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план (ЧИОУП) на община Стамболово

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ            Община Стамболово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за…

Консултации по доклад за Екологична оценка за ЧИОУП на община Стамболово

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ    по доклад за екологична оценка на Проект за Частично изменение на Общия устройствен план на Община Стамболово за поземлени имоти с обща площ от 6 535,932 дка в землищата на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти бряг, с. Кралево, с. Лясковец, с. Малък…

Шесто заседание на Общински съвет - Стамболово на 15.01.2024 г.

        Изх.№ 7/06.02.2024  г. До Г-н / Г-жа                                                                      Общински съветник Кмет/ Зам. кмет Кмет на кметство Кметски наместник Община Стамболово Област Хасково   На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16 от Правилника за работата на ОбС – Стамболово   С В И К В А М ОБЩИНСКИ…

Покана за участие в обществено обсъждане на "Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021 - 2030 г."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Стамболово отправя покана към всички жители на общината, представители на местния бизнес, НПО и други заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проект на „Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2030 година“, част…