Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Решение № ХА - 16 ЕО/2121 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПИРО 2021 - 2027 г.

Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на община Стамболово 2021 - 2027 г. (ПИРО). Решение № ХА - 16 ЕО/2021г.

Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни

Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни   Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни започна обществена консултация на тема: „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014 – 2020 г. –…

Заповед №107/09.04.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 107 Стамболово, 09.04.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26…

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОД

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали…

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии в община Стамболово, че на 3 април (събота) комисиите ще приемат изборните книжа и материали и машини за гласуване от 10:00 часа в избирателните си секции.  Отговорните представители на партии и коалициите да оситурят присъствието на предложените от тях членове на СИК.

Заповед №88/ 31.03.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 88 Стамболово, 31.03.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26…

Община Стамболово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Стамболово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.   ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА     Община Стамболово открива процедура за избор на членове на Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за…

Заповед №74/ 19.03.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 74 Стамболово, 19.03.2021 г.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Заповед № РД-01-173 / 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в…

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  РЕШЕНИЕ № ХА-8 ЕО/2021г. съпроводено  с писмо  с   изх. ПД-98(6)/ 05.03.2021г. от  Министерство  на  околната   среда  и  водите, Регионална  инспекция - Хасково  относно: Инвестиционно предложение (ИП) за “Промяна  предназначението на земеделска земя в обхвата на ПИ…

Заповед №64/ 11.03.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 64 Стамболово, 11.03.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26…