Съобщения

Проект на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г.

Скъпи съграждани, По проект „ Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“, финансиран от програма „ Добро управление“ се разработи Проект на Стратегия за туризъм и устойчиво развитие 2023-2030 г. Обръщаме се към…

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-3864/03.01.2023 г.                                                    О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е           Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1378(18)/29.12.2022г. за постъпило…

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54,  подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО…

Обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023-2028 г

На 16.12.2022 г. в Залата на община Стамболово от 10.30 ч. ще се проведе обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023-2028 г.

Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG 06 RDNP001-19.199 МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛ

  О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06 RDNP001-19.199 МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“   по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ…

Община Стамболово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за осигурява топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВН О МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“   ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД   В изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, община Стамболово сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за осигурява топъл обяд по процедура BG05SFPR003-1.001…

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-3434/21.11.2022 г.                                                    О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е           Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1378(13)/17.11.2022г. за постъпило…

Проект на Програма за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023 – 2028 г.

Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията

Длъжностни лица от Община Стамболово участвали в преброяването на безстопанствени кучета

Длъжностни лица от Общинска администрация-Стамболово: 1.      Мюмюне Мехмед Хасан – мл. експерт в „ЕЗ“; 2.      Ахмед Мехмед Ахмед – мл. експерт „ТМП“; 3.      Хабиб  Сюлейман Хабиб – гл. специалист „ОМП“ „ГЗ“ , 4.      Юксел Али Осман  – домакин в община Стамболово; 5.      Кмет/кметски наместник на населено място на територията на…