Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-39 ЕО/2021г. съпроводено с писмо с изх. ПД-752(11)/ 13.10.2021г. от Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция – Хасково, относно: Решение за преценяване…

Заповед №256/18.08.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 256 Стамболово, 18.08.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28…

Заповед №244/30.07.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 244 Стамболово, 30.07.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28…

Заповед №243/30.07.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 243 Стамболово, 30.07.2021 г.   На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока…

ПОКАНА

На 31.07.2021 г. от 9.30 ч. в Къщата за гости „Тепавицата“ в с.Рабово ще се открие традиционния за региона Фестивал на лимеца/хляба.

Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО,   Уведомяваме ви, че Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки…

Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността "Детегледач/ка" в "Детски кът Стамболово"

О Б Я В Л Е Н И Е       Във връзка с изпълнението на Дейност № 2 „Предоставяне на услуга почасови грижи за деца“ по Проект „Детски кът Стамболово“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 от 01.06.2021 г, финансиран от Оперативна програма „Развитие на…