Съобщения

Шесто заседание на Общински съвет - Стамболово на 15.01.2024 г.

        Изх.№ 7/06.02.2024  г. До Г-н / Г-жа                                                                      Общински съветник Кмет/ Зам. кмет Кмет на кметство Кметски наместник Община Стамболово Област Хасково   На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16 от Правилника за работата на ОбС – Стамболово   С В И К В А М ОБЩИНСКИ…

Покана за участие в обществено обсъждане на "Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021 - 2030 г."

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Стамболово отправя покана към всички жители на общината, представители на местния бизнес, НПО и други заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проект на „Дългосрочна програма на община Стамболово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2021-2030 година“, част…

Пето заседание на Общински съвет - Стамболово на 31.01.2024 г.

Изх.№ 3/22.01.2024  г. До Г-н / Г-жа Общински съветник Кмет/ Зам. кмет Кмет на кметство Кметски наместник Община Стамболово Област Хасково   На основание чл.23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.16 от Правилника за работата на ОбС – Стамболово   С В И К В А М ОБЩИНСКИ СЪВЕТ…

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2024 г. на Община Стамболово

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности , за съставяне, приемане, изпълнение…

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.214 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБ

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.214  на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BGO5SFPR002-2.003-0148-C01 „Бъдеще за децата в община Стамболово“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - 1 лице…

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение - „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД

Изх. № С-188/15.19.2024 г.   О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е   Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-1228-(21)/2023/09.01.2024 за постъпило ИСКАНЕ за…

Обява до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми община Стамболово                                  С Ъ О Б Щ А В А   на населението на с. Долно Ботево, с. Долно поле, с. Жълти…

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЯВЛЕНИЕ   Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0148-C01 „Бъдеще за децата в община Стамболово“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – 1 лице…

ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЯВЛЕНИЕ   Община Стамболово в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0148-C01 "Бъдеще за децата в община Стамболово", по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс   ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „МЕДИАТОР“ – 1 лице на…