Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на…

Стартира изплащането на възнагражденията на СИК, участвали в изборите на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г.

  Уважаеми дами и господа, Ръководството на община Стамболово Ви уведомява, че започна изплащане на възнагражденията на членове на секционните избирателни комисии, участвали в изборите на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г. Средствата ще се изплащат в стая № 26 със следното работно време: от 09.00 ч. до 12.00 ч. и…

Заповед №313/ 20.10.2021г. на кмета на Община Стамболово

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на…

Инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на интегрирана и автоматизирана напоителна система за сливова овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 65629.5.3 в землището на с.Светослав, общ.Стамболово, обл.Хасково с възложител „БГ ПЛАНТ“ ООД.

О Б Я В Л Е Н И Е Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило писмо от Регионална инспекция - Хасково с изх. № ПД-1072-(3)/19.10.2021г. за постъпило уведомление с вх. №ПД-1072/19.10.2021г и допълнително уведомление с вх. №ПД-1072(1)/08.10.2021г относно: Инвестиционно предложение (ИП) за…

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-39 ЕО/2021г. съпроводено с писмо с изх. ПД-752(11)/ 13.10.2021г. от Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция – Хасково, относно: Решение за преценяване…

Заповед №256/18.08.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 256 Стамболово, 18.08.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28…

Заповед №244/30.07.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 244 Стамболово, 30.07.2021 г.   На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28…