Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

Одобряване на план-сметка за приходите и необходимите разходи за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2021 година, и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Стамболово през 2021 г

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От  Аднан Йълдъз– Кмет на Община Стамболово     ОТНОСНО : Одобряване на план-сметка за приходите и необходимите разходи  за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2021 година, и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на…

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТБО 2021 г.

ПЛАН – СМЕТКА ЗА ТБО 2021 г. за приходите и необходимите разходи съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2021 г. ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"   На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни,…

Заповед №308 / 22.10.2020 г. на кмета на община Стамболово

З А П О В Е Д № 308 Стамболово, 22.10.2020 г.   Ha основание чл. 44. ал. 1. т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение N° 673…

Във връзка със създалата се ситуация и увеличените случаи на заразени с коронавирус в страната, кметът на община Стамболово съобщава, че обстановката в общината към момента е спокойна и няма повишаване на заболеваемостта.

  Във връзка със създалата се ситуация и увеличените случаи на заразени с коронавирус в страната, кметът на община Стамболово съобщава, че обстановката в общината към момента е спокойна и няма повишаване на заболеваемостта. Напомняме на жителите и гостите на общината да спазват утвърдените мерки за предотвратяване на разпространението на…

Преброяване 2021

В община Стамболово започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината. Заявленията се входират в деловодството - ЦИУГ, ет.1. Документите за кандидатстване са налични…