Съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                 О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е              Дирекция “УТТООС” при община Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в дирекцията  е  постъпила преписка да се изготви Комплексен Проект за инвестиционна инициатива за обект: „Изграждане на фотоелектрическа електро централа /ФЕЦ/ с кабелни линии в УПИ I, кв.18…

Заповед №285/21.09.2022г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 285 Стамболово, 21.09. 2022 г.    На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Админис-тративнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение…

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С-2741/16.09.2022 г.                                                    О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е           Дирекция  “УТТООС” при  община  Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в  дирекцията  е  постъпило  писмо от Министерството на Околната Среда и Водите - Регионална Инспекция - Хасково с  изх. № ПД-49(26)/14.09.2022г. за постъпило…

О Б Я В Л Е Н И Е

                                                 О  Б  Я  В  Л Е  Н  И  Е              Дирекция “УТТООС” при община Стамболово  уведомява  всички  заинтересовани страни, че в дирекцията  е  постъпила преписка за изготвен Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ) ) за ПИ 58815.23.7 в землището на с.Пчелари, общ.Стамболово, обл.Хасково.            Настоящето обявление…

Заповед №264/09.09.2021г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д   № 264 Стамболово, 09.09.2022 г.     На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с…

Заповед №257/01.09.2022г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 257 Стамболово, 01.09. 2022 г.      На основание чл. 63, ал. 10 и 14 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Админис-тративнопроцесуалния кодекс, и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с…

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № С- 2557/02.09.2022 г.   О Б Я В Л Е Н И Е   Дирекция “УТТООС” при община Стамболово уведомява всички заинтересовани страни, че в дирекцията е постъпило РЕШЕНИЕ № ХА-ЕО - 97/2022г. съпроводено с писмо с изх. ПД-1002(9)/ 29.08.20222г. от Министерство на околната среда и водите, Регионална…

Предварителен ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК на Община Стамболово за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК на Община Стамболово за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.