Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщения

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001 19.323 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности», като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.323. Наименование на процедурата: Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.…

В община Стамболово стартира предоставянето на услуги по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Oт днес /18 май 2020 година/ са назначени на длъжност „Разносвач“ първите 4 лица, които ще предоставят услуги на територията на Община Стамболово в изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община  Стамболово“, Договор № BG05M9OP001-2.101-0092 по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания…

Заповед №130/ 07.05.2020г. на кмета на Община Стамболово

З А П О В Е Д № 130 Стамболово, 07.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №243/29.04.2020г., Заповед №РД-01-249/03.05.2020г. и Заповед №РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на…

Заповед №128 / 04.05.2020 г. на кмета на община Стамболово относно противоепидемични мерки на открити обществени места

З А П О В Е Д   № 128   Стамболово, 04.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-247/ 01.05.2020 г. на Министъра на…

Заповед №127 / 04.05.2020 г. за изменение на Заповед №114 / 13.04.2020 г. на кмета на община Стамболово

З А П О В Е Д   № 127   Стамболово, 04.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-247/ 01.05.2020 г. на Министъра на…

Заповед №118 / 27.04.2020 г. за изменение на Заповед №114 / 13.04.2020 г. на кмета на община Стамболово

З А П О В Е Д № 118 Стамболово, 27.04.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-236/ 24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването на…

Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г., включително.

З А П О В Е Д   № 112   Стамболово, 10.04.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра…