Съобщения

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИ

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.322. Наименование на процедурата: Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54,…

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.324 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОН

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по  подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.324. 1.Наименование на процедурата: МИГ Стамболово-Кърджали 54,…

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛ

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ…

Покана за публично обсъждане на Проектобюджет 2022

Кметът на Община Стамболово – Аднан Йълдъз и Председателят на ОбС Стамболово – Ербил Халим, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности , за съставяне, приемане, изпълнение…

Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.322. Наименование на процедурата: Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54,…

Защо и как да регистрираме куче в община Стамболово?

ЗАЩО ДА РЕГИСТРИРАМ КУЧЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО? Чрез административната регистрация на домашните кучета ще се оформи база-данни с информация за собственика на всяко куче и ще се осигури възможност за качествен контрол върху грижите към домашния любимец. Лицата, които не регистрират кучетата си в Общинска администрация в срок до три…

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на…

Стартира изплащането на възнагражденията на СИК, участвали в изборите на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г.

  Уважаеми дами и господа, Ръководството на община Стамболово Ви уведомява, че започна изплащане на възнагражденията на членове на секционните избирателни комисии, участвали в изборите на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г. Средствата ще се изплащат в стая № 26 със следното работно време: от 09.00 ч. до 12.00 ч. и…