Проект „Подобряване на енергийната ефективност в община Стамболово“, административен договор № BG-RRP-4.025-0056

 

 

Проект Подобряване на енергийната ефективност в община Стамболово“, административен договор  № BG-RRP-4.025-0056, ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1, BG-RRP-4.025, се осъществява по Национален план за възстановяване и устойчивост, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в 8 големи населени места в община Стамболово: с. Стамболово, с. Жълти Бряг, с. Гледка, с. Малък Извор, с. Долно Ботево, с. Лясковец, с. Зимовина и с. Пчелари.

Предвижда се подмяна на старите осветителни тела с такива с LED диодни осветители, като се инсталира съвременна система за управление на уличното осветление.

Целта на проекта е намаляване на разхода на енергия за външно изкуствено осветление на посочените по-горе населени места и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, понижаване на вредните емисии, постигане на положителен ефект върху околната среда и подобряване условията на живот на населението в общината.

В проекта са включени следните дейности:

-Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в община Стамболово

-Работен проект

-Строителен надзор

-Авторски надзор

-Управление на проекта

-Информация и публичност

-Доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за ЕЕ

 

Очакваните резултати са следните:

Реализирането на дейностите по проекта ще доведат до не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия в системите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

Изпълнението на проекта се очаква да доведе до постигане на цялостно устойчиво развитие в община Стамболово в дългосрочен план, като с подобрената и модернизирана инфраструктура на външно изкуствено осветление ще се постигане икономически растеж, ще се подобри жизнената среда в социален план и ще се подобри опазването на околната среда чрез намаляване на въглеродните емисии.

Ще се намали разхода на енергия за външно изкуствено осветление, понижаване на вредните емисии, постигане на положителен ефект върху околната среда и подобряване условията на живот на населението в общината.

Продължителността на проекта е 21 месеца с дата на стартиране 21.08.2023 г. и дата на приключване 31.03.2025 г.

Проекта е на стойност 718 275,38 лева и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.