Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"

На 21.12.2017 г. Кметът на община Стамболово – Г-н Мухлис Сербест подписа договор ид. №26/07/2/0/00840 с ДФ ”Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обща стойност на проекта: 921 099,16 лева без ДДС.

Срок на изпълнение: 36 месеца от дата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ.

Кратко описание на проекта: В съответствие с изготвените технически проекти ще се извърши реконструкция на съществуващите сгради на Детска градина „Звездичка” в населените места Малък извор, Голям извор и Силен. Обектът в с. Малък извор ще се преустрои в детска градина за две групи в съответствие с нормите на ЗУТ и поднормативните документи. Ще се оползотвори съществуващата площ в сградата на детската градина, като на първо ниво са ситуирани технологично оборудвана кухня с необходимите складове и подготовки, а на второ ниво са разположени основните помещения на детската градина.

Чрез реконструкцията на сградите на детската градина в с. Голям извор и с. Силен ще се реализира модернизиране и обновяване на кухни (топла и студена кухня, с подготовки и складова част), като ще бъде доставено и монтирано оборудване, съобразено със съответните стандарти.

Цели на проекта: Основна цел на инвестиционния проект е „Социално-икономическо развитие на община Стамболово, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот чрез подобряване на образователната инфраструктура и постигане на по-добра среда за обучение на ученици и персонал в детските градини на територията на община Стамболово”.

Специфичните цели на инвестиционния проект са:

  • Осигуряване на подходяща и достъпна образователна инфраструктура в община Стамболово чрез „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”
  • Благоустрояване и озеленяване на прилежащите терени чрез изграждане на площадки, подмяна на съществуващи огради, озеленяване на районите с оформяне на кътове за отдих и др.
  • Подобряване на условията за живот на населението в с. Малък извор, с. Голям извор и с. Силен, както и намаляване на емиграционните процеси (ограничаване на процеса на бързо обезлюдяване на населените места) чрез повишаване на общото благосъстояние на жителите на населените места.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Осигурена подходяща и достъпна образователна инфраструктура в община Стамболово чрез реконструираните бази на ДГ „Звездичка” в с. Малък извор, с. Голям извор и с. Силен;
  • Благоустроени и озеленени прилежащи терени чрез изградени площадки, подменени съществуващи огради, озеленени райони с оформени кътове за отдих и др.
  • Подобрени условия за живот на населението в с. Малък извор, с. Голям извор и с. Силен, както и намалени емиграционни процеси чрез повишено общо благосъстояние на жителите на населените места.