Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно приемане на Наредба за реда за упражняване правата на Община Стамболово в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдру

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за реда за упражняване правата на Община Стамболово в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел.

 

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на наредбата на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно приемане на Наредба за реда за упражняване правата на Община Стамболово в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел.


10.08.2023 година

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 03.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 10.07.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за реда за упражняване правата на Община Стамболово в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел.

Файлове: