Сайтът е в процес на обновяване!

Проекти на нормативни актове

21.09.2020 г.

Уведомление

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок (считано от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. включително)  от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, община Стамболово приема предложения и становища относно Проекта на Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Стамболово на e-mail: [email protected] или на място в общинска администрация - Стамболово от 8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на терторията на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанките животни и птици на територията на община Стамболово.


29.05.2020 г.

Докладна записка относно допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово.


23.04.2020 г.

Докладна записка относно изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

Мотиви към изменение на чл. 30, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово


7.04.2020 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

 


26.06.2014 г.

Предложение  за промяна на Наредба N7(01.12.2013г.)

Предложение  за промяна на Наредба N7(01.12.2013г.)

Предложение  за промяна на Наредба N7(01.12.2013г.)

Проект на Общински план за развитие на община Стамболово 2014г.-2020г.

Предложение  за промяна на Наредба N7

 

01.03.2017 г

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Стамболово.

Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Стамболово.

 

31.03.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 03.04.1973 г., изм. и доп., бр.65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр.46 от 12.06.2007 г., бр.34 ог 03.05.2016 г., се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 01.03.2017 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

Докладна записка от Кмета на община Стамболово относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово.

 

09.06.2017 г

Проект за управление на отпадъците на община Стамболово 2017-2020 г.

Мотиви към ПРОЕКТА на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово за периода 2017-2020 г.

Проект на доклад за резултатите от Междинната оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Стамболово за периода 2014-2016 г.

Общински План за развитие на община Стамболово 2014-2020 г.

 

18.10.2017 г

Докладна записка и мотивите към нея относно изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на Община Стамболово.

 

22.11.2017 г

Докладна записка и мотивите към Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Стамболово за периода 2017-2018 г.

 

04.12.2017 г

Докладна записка и мотивите към нея относно изменение и допълнение на Наредба за общинската собственост на Община Стамболово.

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, във връзка със съобщението относно приемане на промени и допълнение в Наредба за общинска собственост на община Стамболово, в обявения 30 дневен срок /04.12.2017 г. -04.01.2018 г/.

 

15.08.2018 г

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

 

17.09.2018 г

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.1973 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.1995 г., доп., бр.55 от 17.06.2003 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., бр. 34 от 3.05.2016 г. се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения  и становища по публикувания на 15.08.2018 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект наНаредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Стамболово.

 

18.12.2018 г.

Докладна записка и мотивите към нея относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

 

01.02.2019 г.

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово.

Мотиви към проекта на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово.

Докладна записка относно приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Стамболово и отмяна на Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на територията на община Стамболово.

 

27.03.2019 г.

Докладна записка относно изменение и допълване на Приложение №1 към чл. 34, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово.

 

09.09.2019 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово.

 

10.12.2019 г.

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стамболово.

 

Предложения и препоръки, може да споделяте на следния  е-мейл адрес: [email protected]

Вашето мнение е  важно за нас!