Проекти на нормативни актове

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 31.07.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за общинската…

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 31.07.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение на Наредба за ползване на пасища и мери

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение…

Мотиви и Проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за дейността на структурно звено в състава на общинска администрация Стамболово за управление на общински гори на територията на община Стамболово,

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Стамболово /НУОП/

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение…

Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за общинска собственост /НОС/

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение…

Отмяна на Наредба за предоставяне на концесии.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба за предоставяне…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Стамболово, приета с Решение № 325 от 19.12.2009 г. на Общински съвет Стамболово.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в територията на община Стамболово, приета с Решение № 303 от 27.09.2018 годи

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение…

Мотиви и проект на Докладна записка на кмета на община Стамболово относно приемане на Наредба за реда за упражняване правата на Община Стамболово в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдру

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на Наредба…