Проекти

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в община Стамболово“, административен договор № BG-RRP-4.025-0056

    Проект „Подобряване на енергийната ефективност в община Стамболово“, административен договор  № BG-RRP-4.025-0056, ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1, BG-RRP-4.025, се осъществява по Национален план за възстановяване и устойчивост, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Проектът предвижда реконструкция и модернизация на системите…

Проект № BG06RDNP001-19.199-0005-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец в община Стамболово“

                                                          ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.199-0005-C01 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА…

Проект № BG06RDNP001-7.021-0016-C01 „Реконструкция на довеждащ водопровод от шахтов кладенец №11 до помпена станция Силен, община Стамболово, област Хасково“

                                ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ       ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.021-0016-C01 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №11 ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СИЛЕН, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ…

Проект № BG06RDNP001-19.324-0001-C01 „Eкопътека Студен кладенец“, В ПИ 61025.11.173, землище на с. Рабово, община Стамболово“

                                                 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ: ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.324-0001-C01 „EКОПЪТЕКА СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“, В ПИ 61025.11.173, ЗЕМЛИЩЕ НА С.…

Проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“ с бенефициент „Съюз за възстано

Проект № BG05SFOP001-2.025-0026 „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“ с бенефициент „Съюз за възстановяване и развитие“ – Хасково и партньор Община Стамболово. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро…

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"

На 21.12.2017 г. Кметът на община Стамболово – Г-н Мухлис Сербест подписа договор ид. №26/07/2/0/00840 с ДФ ”Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ…