Проекти

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"

На 21.12.2017 г. Кметът на община Стамболово – Г-н Мухлис Сербест подписа договор ид. №26/07/2/0/00840 с ДФ ”Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” - сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ…