Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на ОИК в община Стамболово

ДО

Ръководствата на парламентарно представените  партии

 и коалиции в 49-то Народно събрания:

 1. Коалиция „ГЕРБ-СДС “;
 2. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“;
 3. Партия „Възраждане“;
 4. Партия ДПС;
 5. Коалиция „БСП за България”;
 6. Партия „Има такъв народ“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., на основание чл. 75, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) и Решение на ЦИК № 1962-МИ от 04.08.2023 г. Ви каня на 16.08.2022 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателна зала № 20 на общинска администрация Стамболово на консултации за сформиране съставите на ОИК в община Стамболово.

В съответствие с т. 3 от Решение на ЦИК № 1962-МИ от 04.08.2023 г., моля да представите:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:

  1. Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  2. Трите имена и ЕГН на предложените лица;
  3. Длъжността в комисията, за която се предлагат;
  4. Образование, специалност;
  5. Телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.
 1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или заверено копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
 2. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
 3. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.
 4. Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т. 1. Заместването се извършва с решение на ЦИК.
 5. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК (включително резервните) и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).
 6. Съгласно т. 10.1 и т. 11.1. броя на членовете на ОИК, (вкл. ръководството) за община Стамболово е 11 члена. Следва да имате предложение за броя на заместник-председателите, които да са не по-малко от 2., като се спазва съотношението между партиите и коалициите, съгласно т. 12.1.
 7. При представяне на Вашите предложения, моля спазвайте т. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4; т. 17.1, 17.2 и 17.3 от Решение на ЦИК № 1962-МИ от 04.08.2023 г.

 

С уважение,

АДНАН ЙЪЛДЪЗ

Кмет на община Стамболово

 

Съгласувал,

МОХАМЕД ИЗЕТ

Секретар на община Стамболово

 

Изготвил,

КЕРА ДЕЛЧЕВА

Началник отдел ЧРАО и член на ОТЕ по произвеждане на изборите