Залесяване в община Стамболово

Изображение 3372

Близо 23520 броя фиданки бяха засадени в община Стамболово по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, по Договор № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C02, финансиран от Оперативна програма ООСКП, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Фиданките са предимно от видовете Благун – 20020 бр. и Акация – 3500 бр. Благунът е местен вид широколистно листопадно дърво устойчив към промените в климата. Акацията от своя страна е включена, защото е незаменима паша за пчелите. Пчелите са важен фактор за биоразнообразието и функционирането на екосистемите на територията на община Стамболово.

Залесяването се изпълни от външен изпълнител, чрез възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки върху имоти общинска собственост с обща площ 35 дка., в землищата на с. Светослав и с. Бял кладенец, община Стамболово, област Хасково.

Аднан Йълдъз - кмет на община Стамболово и Ербил Халим – председател на Общински съвет – Стамболово, извършиха проверка и констатираха, че дейността е изпълнена в срок и качествено. Дръвчетата са подбрани така, че допринасят за благоприятното въздействие върху климата. Можем да се похвалим със създаването на нова гора, чиято цел ще допринесе за смекчаването и адаптацията на климатичните промени в областта на биоразнообразието и екосистемите.

 

Освен този проект общината съвместно  с „Нестле България“ ще изпълни и друг подобен проект  „Мисия 2023 г.: Възстановяваме опожарената гора на Стамболово“, който предвижда залесяване на 30 дка гора. Засаждането ще се извърши в рамките на три години, който е необходимият период за подготовка на почвата, засаждане на фиданките и тяхното отглеждане докато дръвчетата се прихванат трайно.

 

 Очакваме и други организации, които имат финансови средства да се включат в партньорство за подобни „зелени мероприятия“. Общината от своя страна има определен терен от 70 дка за залесяване на дървесни видове.