Успешно приключи изпълнението на проект „ Патронажна грижа + в община Стамболово“

Изображение 2854

На 15.10.2022 г. приключи изпълнението на административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на проекта беше да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

 

Дейност „Патронажна грижа“

Предоставянето на патронажната грижа се изпълняваше съгласно Заповед 305 /Акт за възлагане на УОИИ от 13.10.2021 г. /, като обект на обгрижване бяха общо 24 потребители за 12 месеца. Лицата от целевата група получиха качествени, почасови, мобилни,интегрирани, здравно-социални услуги, с което се постигна подобряване на качеството им на живот, и семействата им, на територията на община Стамболово.

 

В резултат на проведена процедура за подбор на потребителите и на предоставящите услугата, се извърши подбор на 7 лица, които се назначиха по проекта като предоставящи услугата на 24 потребители, а именно:

  • 5 специалисти в областта на социалните дейности /домашни помощници/ - за 12 месеца на трудови договори от 15.10.2021 г.;
  • 1 специалист в областта на здравните дейности на трудов договор – за 12 месеца на 4 часов работен ден;
  • 1 специалист "психолог" на граждански договор.

Осигурена беше мобилност на специалистите, които предоставяха почасово здравно-социални услуги в домашна среда, свързани със задоволяване на здравни, социални и психологически потребности на потребителите.

 

Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

Подкрепата, която беше оказана по дейност "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности" се изразява в назначаването на нов помощен персонал- 2 бр.

 

Хигиениста извършваше почистване и дезинфекция, както на помещенията на ЦОП, така и на общите части (фоайе и стълбище) на общинска администрация Стамболово, където се смесваше потока - потребители на услугата с граждани и служители. В помещенията на ЦОП се извършваше след всеки потребител дезинфекция на всички работни повърхности, екрани, клавиатури, врати, ключове, контакти, подове, санитарен възел и др. с подходящи дезинфектиращи средства и препарати.

Техническият сътрудник- изготвяше графици за почистване и дезинфекция на помещенията на ЦОП, следеше за правилната хигиена на ръцете на потребителите свързана с COVID – 19, подпомагаше персонала в изготвяне на допълнителна документация и материали, свързани с превенцията срещу COVID – 19, следеше за правилното почистване на помещенията и общите части и др.

Закупени и раздадени бяха:

  • лични предпазни средства за служителите и потребителите - маски, ръкавици и дезинфектанти;
  • хигиенни и почистващи материали и санитарни материали - дезинфектанти, калцуни и ръкавици.

Закупени бяха също:

  • бързи антигенни тестове за COVID-19 за персонала и потребителите на ЦОП;
  • компютърна техника /преносим компютър - лаптоп/ 1 бр;
  • таблет - 1 бр;
  • дигитален термометър.