Срокът за предоставяне на топъл обяд в условия на пандемия в община Стамболово, е удължен до 30 юни 2022 г.

Изображение 2564

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане Община Стамболово ще осигурява топъл обяд на свои жители в неравностойно положение. Той ще включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Местната администрация ще кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Тя дава възможност за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. да се приготвя и доставя топъл обяд до дома на граждани, попадащи в някоя от посочените целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

В условията на извънредна ситуация, за да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицират най-нуждаещите се лица, като за целта ще използват всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена телефонна линия, информация от Регионалната здравна инспекция за лица, поставени под задължителна карантина, информация от доставчици на социални услуги и институции и др.

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения. 

Лица, жители на Община Стамболово, могат да подадат заявления за идентифициране към целевите групи и включване в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ от 07.12.2020г. при кметовете и кметските наместници по населените места в Общината и в офиса на Център за обществена подкрепа Стамболово /етаж 4 в сградата на общинската администрация/. При невъзможност за посещение на място желаещите могат да се обадят на телефон 03721/2227.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.